Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

07.08.2009.

Amandman

AMANDMAN IV
na
PLAN JAVNE NABAVKE
po KAPITALNOM BUDŽETU
za 2009.godinu
Download

06.08.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-63/09
na otvoreni postupak javne nabavke

Radovi na modernizaciji lokalnih puteva u Opštini Tivat, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tehničkom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

05.08.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE

Predmet javne nabavke je izvodjenje preostalih radova (viškova i naknadnih radova) na izgradnji II faze anexa Opšte bolnice u Beranama.Download

05.08.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv br. 01-42/09 objavljen je na internet stranici Direkcije za javne nabavke, dana 15.05.2009.godine i u dnevnim novinama "Pobjeda" .

III. Predmet javne nabavke je po partijama i to :

- Partiji I - nabavka i ugradnja kancelarijskog namještaja za Institut za javno zdravlje u Podgorici

- Partiji II - nabavka i ugradnja laboratorijskog namještaja i digestora za Institut za javno zdravlje u Podgorici

- Partija III- nabavka i ugradnja opreme za video nadzor za Institut za javno zdravlje u PodgoriciDownload

05.08.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

Predmet javne nabavke je po partijama i to :

Partiji I- vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja građevinskih, građevinsko -zanatskih, instalaterskih ( vodovod i kanalizacija, jaka i slaba struja, termotehnika i splinker) radova, radova na uređenju terena i opremanju objekta Osnovne škole "Ante Đedović " u Baru.
Osnovna škola "Ante Đedović " u Baru je površine 4.800 m².

Partiji II - vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja građevinskih, građevinsko- zanatskih, instalaterskih ( vodovod i kanalizacija, jaka i slaba struja, termotehnika i splinker) radova, radova na uređenju terena i opremanju objekta Osnovne škole na Draču u Podgorici.
Osnovna škola na Draču u Podgorici je površine 4.800 m²Download

03.08.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-61 /09
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet nadmetanja je izvođenje radova na rekonstrukciji otvorenog plivališta u Herceg Novom.

Radovi na rekonstrukciji obuhvataju: gradjevinske radove, gradjevinsko zanatske radove, radove na instalacijama i radove na nabavci i ugradnji bazenske tehnike. Radovi koji su predmet ove javne nabavke izvodjač je dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.Download

31.07.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


Predmet javne nabavke je opremanje Centra kulture u Andrijevici.Download

31.07.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-59/09
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet javne nabavke

Radovi na sanaciji i rekonstrukciji gradskih i prigradskih saobraćajnica u Opštini Ulcinj, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tehničkom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

29.07.2009.

Razjasnjenje

Shodno čl. 43 Zakona o javnim nabavkama naručilac daje,


R A Z J A Š NJ E NJ E

na postavljena pitanja od strane zainteresovanog učesnika, a vezano za Konkurs
br. 01-49/09, za izradu Idejnog arhitektonskog rješenja poslovnog objekta Uprave za nekretnine u Podgorici.Download

27.07.2009.

Amandman

AMANDMAN III
na
PLAN JAVNE NABAVKE
po KAPITALNOM BUDŽETU
za 2009.godinu


U planu javnih nabavki za 2009.godinu broj: 01-87/1 od 20.01.2009.godine u tabelarnom pregledu Kapitalni izdaci dodaje se:Download