Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

14.08.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke dana 10.07.2009.godine, i oglasila u dnevnom listu "Pobjeda" dana 11.07.2009.godine.

III. Predmet javne nabavke se sprovodio po partijama i to od partije I do partije III.

- Partija I - radovi na izgradnji individualnih stambenih objekata, sa pristupnim putevima objektima u selima : Stražice, Čejrenci, Planjsko, Geuši i Mrčići - MZ Bukovica, Opština Pljevlja,

-Partija II radovi na izgradnji individualnih stambenih objekata, sa pristupnim putevima
objektima u selima: Kovačevići, Klakorine i Gunjići - MZ Bukovica, Opština Pljevlja i

-Partija III radovi na izgradnji individualnih stambenih objekata, sa pristupnim putevima objektima u selima: Rosulje, Lugovi i Raščići - MZ Bukovica, Opština Pljevlja
Download

12.08.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA
II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke dana 27.03.2009.godine, i oglasila u dnevnom listu Pobjeda dana 29.03.2009.godine.

III. Predmet javne nabavke bilo je opremanje Skupštinske sale Prijestonice Cetinje.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 420.000,00

Download

12.08.2009.

Odluka o dodjeli

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA
II. Javni poziv je objavljen na internet stranici 21.07.2008.godine, i oglasila u dnevnom listu Pobjeda dana 22.07.2008.godine.
III. Predmet javne nabavke za izradu Glavnog projekta (adaptacije i sanacije)objekta Kulturnog centra u Mojkovcu.
IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 16.000,00 .
Download

12.08.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke dana 21.07.2009.godine, i oglasila u dnevnom listu "Pobjeda" dana 23.07.2009.godine.

III. Predmet javne nabavke se sprovodio po partijama i to od partije I do partije III.
- Partija I - modernizacija lokalnog puta, Lugovi Kovačevići, u dužini od 4 km, MZ Bukovica
- Partija II sanacija puta Piperi- Brda- Lugovi, u dužini od 8 km , MZ Bukovica i
- Partija III nasipanje puteva za Plansko, u dužini od 8 km, Srečanje, u dužini od 5 km i Kovačevići- debelo brdo- Granica, u dužini od 12 km, MZ Bukovica

Download

07.08.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-62/09
na ponovni otvoreni postupak javne nabavke

Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije II .

- Partiji I -završni radovi na rekonstrukciji i dogradnji Doma zdravlja Nova Varoš u Podgorici
i
- Partiji II- završni radovi na rekonstrukciji i dogradnji Doma zdravlja StaraVaroš u Podgorici

Radove koji su predmet javne nabavke izvodjač je dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti po partijama, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

07.08.2009.

Amandman

AMANDMAN IV
na
PLAN JAVNE NABAVKE
po KAPITALNOM BUDŽETU
za 2009.godinu
Download

06.08.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-63/09
na otvoreni postupak javne nabavke

Radovi na modernizaciji lokalnih puteva u Opštini Tivat, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tehničkom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

05.08.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE

Predmet javne nabavke je izvodjenje preostalih radova (viškova i naknadnih radova) na izgradnji II faze anexa Opšte bolnice u Beranama.Download

05.08.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv br. 01-42/09 objavljen je na internet stranici Direkcije za javne nabavke, dana 15.05.2009.godine i u dnevnim novinama "Pobjeda" .

III. Predmet javne nabavke je po partijama i to :

- Partiji I - nabavka i ugradnja kancelarijskog namještaja za Institut za javno zdravlje u Podgorici

- Partiji II - nabavka i ugradnja laboratorijskog namještaja i digestora za Institut za javno zdravlje u Podgorici

- Partija III- nabavka i ugradnja opreme za video nadzor za Institut za javno zdravlje u PodgoriciDownload

05.08.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

Predmet javne nabavke je po partijama i to :

Partiji I- vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja građevinskih, građevinsko -zanatskih, instalaterskih ( vodovod i kanalizacija, jaka i slaba struja, termotehnika i splinker) radova, radova na uređenju terena i opremanju objekta Osnovne škole "Ante Đedović " u Baru.
Osnovna škola "Ante Đedović " u Baru je površine 4.800 m².

Partiji II - vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja građevinskih, građevinsko- zanatskih, instalaterskih ( vodovod i kanalizacija, jaka i slaba struja, termotehnika i splinker) radova, radova na uređenju terena i opremanju objekta Osnovne škole na Draču u Podgorici.
Osnovna škola na Draču u Podgorici je površine 4.800 m²Download