Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

08.09.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

Predmet javne nabavke bili su po partijama: završni radovi na rekonstrukciji i dogradnji
Doma zdravlja Nova Varoš u Podgorici (partija I) i završni radovi na rekonstrukciji i
dogradnji Doma zdravlja StaraVaroš u Podgorici (partija II).Download

07.09.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke dana 06.08.2009.godine, i oglasila u dnevnom listu "Pobjeda" dana 08.08.2009.godine.

III. Predmet javne nabavke bili su radovi na modernizaciji lokalnih puteva u Opštini Tivat.Download

04.09.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :


A M A N D M A N I
na javni poziv broj 01-64/09

za izbor najpovoljnije ponude za izradu "Projekta geotehničkih istraživanja" i "Elaborata o detaljnim geotehničkim istraživanjima" za izgradnju objekta Eko zgrade u Podgorici.
Download

31.08.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA
II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke dana 31.07.2009.godine, i oglasila u dnevnom listu Pobjeda dana 04.08.2009.godine.
III. Predmet javne nabavke bili su radovi na sanaciji i rekonstrukciji gradskih i prigradskih saobraćajnica u Opštini Ulcinj.
IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 160.000,00 .
Download

31.08.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE
III. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:
Predmet javne nabavke su viškovi i naknadni radovi na rekonstrukciji ulice u naselju Nikoljac u Bijelom Polju.
Download

25.08.2009.

Poziv

P O Z I V
br. 01-66/09

2.Predmet javne nabavke je vršenje revizije Glavnih projekata, po partijama i to po :
-Partiji I - vršenje revizije Glavnog projekta objekta opštinske službe za zaštitu i spašavanje na Cetinju (Vatrogasni dom) i
-Partiji II- vršenje revizije Idejnog rješenja i Glavnog projekta Zatvora za izvršenje dugih kazni u Opštini Danilovgrad (Spuž)

Revizija će se vršiti u skladu sa Zakona o uredjenju prostora i izgradnji objekata (Sl. list CG br. 51/2008) , Pravilnikom o načinu vršenja revizije Idejnog i Glavnog projekta (Sl. list CG br. 81/08) i ostalim zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast.

Download

19.08.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA
II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke dana 21.07.2009.godine, i oglasila u dnevnom listu Pobjeda dana 23.07.2009.godine.
III. Predmet javne nabavke bili su radovi na modernizaciji lokalnih puteva u Opštini Danilovgrad.
IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 125.000,00

Download

14.08.2009.

Poziv

P O Z I V
br. 01-64/09
za otvoreni postupak javne nabavke
2.Predmet javne nabavke je izrada "Projekta geotehničkih istraživanja" i "Elaborata o detaljnim geotehničkim istraživanjima" za izgradnju objekta Eko zgrade u Podgorici.

Projekat i Elaborat izraditi u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.51/2008), Zakonom o geološkim istraživanjima Crne Gore ( SL.list RCG br. 26/07), Pravilnikom o izradi projekata za geološka istraživanja ( SL.list SRCG br. 9/85), i Projektnim zadatkom .

Download

14.08.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke dana 10.07.2009.godine, i oglasila u dnevnom listu "Pobjeda" dana 11.07.2009.godine.

III. Predmet javne nabavke se sprovodio po partijama i to od partije I do partije III.

- Partija I - radovi na izgradnji individualnih stambenih objekata, sa pristupnim putevima objektima u selima : Stražice, Čejrenci, Planjsko, Geuši i Mrčići - MZ Bukovica, Opština Pljevlja,

-Partija II radovi na izgradnji individualnih stambenih objekata, sa pristupnim putevima
objektima u selima: Kovačevići, Klakorine i Gunjići - MZ Bukovica, Opština Pljevlja i

-Partija III radovi na izgradnji individualnih stambenih objekata, sa pristupnim putevima objektima u selima: Rosulje, Lugovi i Raščići - MZ Bukovica, Opština Pljevlja
Download

12.08.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA
II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke dana 27.03.2009.godine, i oglasila u dnevnom listu Pobjeda dana 29.03.2009.godine.

III. Predmet javne nabavke bilo je opremanje Skupštinske sale Prijestonice Cetinje.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 420.000,00

Download