Manja slova Veća slova RSS



Pitajte Direkciju

Tenderi

25.02.2010.

Poziv

P O Z I V
br .04-4/10
na otvoreni postupak javne nabavke
Predmet javne nabavke su radovi na izradi drenažnog i pokrivnog sloja i izgradnja sistema za odvođenje atmosferskih voda u okviru projekta Sanacija i rekultivacija jalovišta rudnika olova i cinka u Mojkovcu, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom.Download

25.02.2010.

Poziv

P O Z I V
br. 05-3/10
za otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude
Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji poslovnog objekta za potrebe Crnogorske akademije nauka i umjetnosti u Podgorici.
Download

24.02.2010.

Amandman I

A M A N D M A N I
na javni poziv broj 05-1/10, od 04.02.2010.godine,
za otvoreni postupak javne nabavke za
radove na adaptaciji objekta Plavog dvora na Cetinju ( partija I) i
-radove na adaptaciji objekta Rezidencije predsjednika Crne Gore na Cetinju (partija II)

Download

19.02.2010.

Poziv

P O Z I V
br. 04-5/10
Predmet javne nabavke su radovi na uređenju terena Upravne zgrade carinarnice u Kotoru.

Radovi koji se izvode su gradjevinski, radovi na hidrotehničkim instalacjama i elektro instalacijama jake struje, koje je izvođač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.
Download

19.02.2010.

Odluka

ODLUKA O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA 01-77/09
Po partijama: III, IV, V, VI, VII, VIII, IX i XI

Predmet javne nabavke bio je po partijama i to:
- Partija III- nabavka i ugradnja invertnih
mikroskopa,
- Partiji IV - nabavka i ugradnja inkubatora,
- Partiji V - nabavka i ugradnja laboratotijskih
centrifuga,
- Partija VI- nabavka i ugradnja dimulata,
- Partija VII- nabavka i ugradnja germicidne
zidne lampe,
- Partija VIII- nabavka i ugradnja
laboratorijskog frižidera za duboko zamrzavanje (vertikalni);
- Partiji IX- nabavka i ugradnja indukovano kuplovane plazme sa optičko-emisionim
spektrom i jonskog hromatografa za simultane analize katjona i anjona u vodi,
- Partija XI- nabavka i ugradnja mašine za pranje laboratorijskog posuđa
Download

19.02.2010.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA PO POZIVU BR. 01-77/09
po partijama I,II I X

Predmet javne nabavke bila nabavka i ugradnja laboratorijskih aparata i prateće opreme za Institut za javno zdravlje u Podgorici i to po:
partiji I - nabavka i ugradnja automatizovane platforme za genotipizaciju mikroorganizama,
partiji II nabavka i ugradnja laminarnih komora i
partiji X- nabavka i ugradnja živinog analizatora i mikrotalasne pećnice za digestiju
uzoraka
Download

16.02.2010.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA
br. 05-107/09
Predmet javne nabavke bili su radovi na izgradnji poslovnog objekta za potrebe Crnogorske akademije nauka i umjetnosti u Podgorici.Download

16.02.2010.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA
04-104/09
Predmet javne nabavke bili su radovi na izradi drenažnog i pokrivnog sloja i izgradnja sistema za odvođenje atmosferskih voda u okviru projekta Sanacija i rekultivacija jalovišta rudnika olova i cinka u MojkovcuDownload

16.02.2010.

Poziv

P O Z I V
br. 05-2/10
za otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude
Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji Eko zgrade Ujedinjenih nacija u
Podgorici.

Download

16.02.2010.

Amandman I

AMANDMAN I
na
PLAN JAVNE NABAVKE
po KAPITALNOM BUDŽETU
za 2010.godinu

Download