Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

14.04.2010.

Odluka

O D L U K A O DODJELI UGOVORA PO POZIVU BR. 04-8/10 Predmet javne nabavke bili su radovi na modernizaciji lokalnog puta, u dužini od 6 km, u Opštini Kolašin ( od Međurječja – škola prema Liješnju).

01.04.2010.

Poziv

P O Z I V br.01-21/10 Predmet javne nabavke je nabavka i ugradnja aktivne mrežne opreme i fiksne IP telefonije za objekat Državnih agencija u Podgorici.

01.04.2010.

Poziv

P O Z I V br. 05-22/10 Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji Vatrogasnog doma na Cetinju. Radovi koji se izvode su gradjevinski, gradjevinsko-zanatski i instalaterski radovi (vodovod i kanalizacija, elektro instalacije jake i slabe struje i termotehničke instalacije), kao i radovi na uređenju terena i opremanju objekta, koje je izvođač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

01.04.2010.

Poziv

P O Z I V br.04-24/10 na otvoreni postupak javne nabavke Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije II. - Partija I - rekonstrukcija lokalnog puta Lješnica-Grančarevo, u dužini od 800 m, u Opštini Bijelo Polje i - Partija II – sanacija gradske saobraćajnice u Opštini Bijelo Polje

01.04.2010.

Poziv

P O Z I V br .04-23/10 na otvoreni postupak javne nabavke Predmet javne nabavke su radovi na rekonstrukciji gradskih saobraćajnica u Opštini Pljevlja, koje je izvodjač dužan izvesti po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom

01.04.2010.

Poziv

P O Z I V br .01-25/10 na otvoreni postupak javne nabavke Predmet javne nabavke su radovi na rekonstrukciji trafostanice „Tursko groblje“ radi priključena objekta Doma zdravlja „Stara Varoš“ na Pobrežju u Podgorici, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom

01.04.2010.

Poziv

P O Z I V br.01-20/10 na otvoreni postupak javne nabavke Predmet javne nabavke je nabavka i ugradnja laboratorijskih aparata i prateće opreme za Institut za javno zdravlje u Podgorici.

29.03.2010.

Poziv

P O Z I V br. 05-19/10 Predmet javne nabavke sprovešće se po partijama i to po : Partiji I - izvođenje građevinskih, građevinsko zanatskih radova i radova na elektroinstalacijama jake struje na objektu Centra za djecu i mlade „Ljubović“ u Podgorici, a koje je izvođač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom. - Partiji II- izvođenje radova na izgradnji trafostanice za objekat Centra za djecu i mlade „Ljubović“ u Podgorici, a koje je izvođač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom.

23.03.2010.

Odluka

ODLUKA O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA PO POZIVU BR 04-5/10 Predmet javne nabavke bili su radovi na uređenju terena Upravne zgrade carinarnice u Kotoru.

23.03.2010.

Poziv

P O Z I V br.01-16/10 Predmet nadmetanja je nabavka i ugradnja opreme za automatiku, centralni sistem nadzora i upravljanje termotehničkim instalacijama za objekat Instituta za javno zdravlje u Podgorici, po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.