Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

25.01.2011.

Poziv

Poziv br. 01-2/11 otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu Idejnog rješenja i Glavnog projekta uređenja terena oko objekta Plavog dvora na Cetinju.

25.01.2011.

Poziv

Poziv br. 01-1/11 za otvoreni postupak javne nabavke Predmet javne nabavke je izrada Glavnih projekata sanacije mostova preko rijeke Lim, po partijama:

25.01.2011.

Plan javnih nabavki za 2011.godinu

U skladu sa čl.27 Zakona o javnim nabavkama (»Sl. list RCG«, br. 46/06) Direkcija javnih radova, shodno usvojenom Zakonu o budžetu Crne Gore (»Sl. list CG«, br. 78/10), donosi : PLAN JAVNE NABAVKE po KAPITALNOM BUDŽETU za 2011.godinu

18.10.2010.

Poziv

P O Z I V br.04-69/10 Predmet javne nabavke su radovi na uređenju terena sa infrastrukturnim priključcima objekta Univerzitetskog centra u Opštini Berane, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom.

15.10.2010.

Poziv

P O Z I V br. 01-68/10 Predmet javne nabavke je izrada studije izvodljivosti za izgradnju transfer stanica za potrebe opština Rožaje, Plav, Andrijevica, Bijelo Polje, Kolašin i Mojkovac, koje će postupak odstranjivanja otpada obavljati u regionalnom centru za tretman otpada u Beranama.

01.10.2010.

Poziv

P O Z I V br.01-67/10 Predmet javne nabavke na izgradnji trafostanice za potrebe napajanja stambeno poslovnog objekata Ministarstva odbrane u Podgorici, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom.

29.09.2010.

Poziv

P O Z I V br. 01-65/10 Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta nadgradnje zgrade Opštinskog suda za potrebe Državnog tužilaštva u Kotoru, sa analizom stabilnosti objekta i uticaja predmetne nadgradnje na postojeći objekat.

29.09.2010.

Poziv

P O Z I V br. 05-64/10 Predmet javne nabavke sprovešće se po partijama i to po : - Partiji I- radovi na adaptaciji prostora za potrebe Vrhovnog državnog tužilaštva, u objektu pravosudnih organa u Opštini Bijelo Polje - Partiji II- radovi na adaptaciji prostora za potrebe Vrhovnog državnog tužilaštva u objektu sportskog centra »Nikoljac« u Opštini Bijelo Polje

27.09.2010.

Poziv

P O Z I V br .04-62/10 Predmet javne nabavke su radovi na rekonstrukciji ulice Baja Pivljanina, u dužini od 300 m, u Opštini Žabljak, koje je izvođač je dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom

09.09.2010.

Poziv

P O Z I V br.01-58/10 Predmet javne nabavke je nabavka i ugradnja multimedijalne opreme za objekat Državnih agencija u Podgorici, a koju je dobavljač dužan nabaviti i ugraditi u skladu sa Idejnim projektom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom