Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

01.10.2010.

Poziv

P O Z I V br.01-67/10 Predmet javne nabavke na izgradnji trafostanice za potrebe napajanja stambeno poslovnog objekata Ministarstva odbrane u Podgorici, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom.

29.09.2010.

Poziv

P O Z I V br. 01-65/10 Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta nadgradnje zgrade Opštinskog suda za potrebe Državnog tužilaštva u Kotoru, sa analizom stabilnosti objekta i uticaja predmetne nadgradnje na postojeći objekat.

29.09.2010.

Poziv

P O Z I V br. 05-64/10 Predmet javne nabavke sprovešće se po partijama i to po : - Partiji I- radovi na adaptaciji prostora za potrebe Vrhovnog državnog tužilaštva, u objektu pravosudnih organa u Opštini Bijelo Polje - Partiji II- radovi na adaptaciji prostora za potrebe Vrhovnog državnog tužilaštva u objektu sportskog centra »Nikoljac« u Opštini Bijelo Polje

27.09.2010.

Poziv

P O Z I V br .04-62/10 Predmet javne nabavke su radovi na rekonstrukciji ulice Baja Pivljanina, u dužini od 300 m, u Opštini Žabljak, koje je izvođač je dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom

09.09.2010.

Poziv

P O Z I V br.01-58/10 Predmet javne nabavke je nabavka i ugradnja multimedijalne opreme za objekat Državnih agencija u Podgorici, a koju je dobavljač dužan nabaviti i ugraditi u skladu sa Idejnim projektom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom

26.08.2010.

Poziv

P O Z I V br. 01-56/10 Predmet javne nabavke sprovešće se po partijama i to po : - Partiji I- izrada Idejnog projekta i Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za uređaj za prečišćavanje otpadnih voda sa kanalizacionom mrežom u Opštini Bijelo Polje - Partiji II- izrada Idejnog projekta uređaja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u Opštini Cetinje.

26.07.2010.

Poziv

P O Z I V br. 01-50/10 Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje vrtića u ulici Lenke Jurišević, u Bijelom Polju. Bruto građevinska površina iznosi 1260 m².

07.07.2010.

Odluka o dodjeli

O D L U K A O DODJELI UGOVORA BR. 04-43/10 Predmet javne nabavke su radovi na rekonstrukciji dijela ulice Pavle Rovinski u Opštini Cetinje

07.07.2010.

Poziv

P O Z I V br. 05-48/10 za otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude Predmet javne nabavke su radovi na sanaciji od posljedica od požara Studentskog doma na Cetinju.

02.07.2010.

Odluka o dodjeli

O D L U K A O DODJELI UGOVORA PO POZIVU BR. 01-38/10 (PARTIJE I, II, III, IV I VI)