Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

18.02.2011.

Poziv

P O Z I V br. 04-7/11 Predmet javne nabavke su radovi na izradi atmosferske kanalizacije na lokalnom putu Rogami- Pričelje u Opštini Podgorica, koje je izvođač je dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

18.02.2011.

Poziv

P O Z I V br.04-6/11 Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji pomoćnih fudbalskih terena u Opštini Berane, koje je izvođač je dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom. Radovi obuhvataju zemljane radove i radove na izgradnji drenažnog sistema.

08.02.2011.

Poziv

P O Z I V br. 01-5/11 Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova na rekonstrukciji ulice Baja Pivljanina, u dužini od 300 m, u Opštini Žabljak.

03.02.2011.

Poziv

P O Z I V br. 01-4/11 Predmet javne nabavke je izrada Studija izvodljivosti po partijama i to: - partiji I – Izrada Studija izvodljivosti izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže Žabljaka - partiji II – Izrada Studija izvodljivosti izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže Plužina, uključujući i unapređenje stanja vodosnadbevanja Plužina

27.01.2011.

Poziv

Poziv br. 01-3/11 na otvoreni postupak javne nabavke Predmet javne nabavke na izgradnji trafostanice za potrebe napajanja stambeno poslovnog objekata Ministarstva odbrane u Podgorici, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom

25.01.2011.

Poziv

Poziv br. 01-2/11 otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu Idejnog rješenja i Glavnog projekta uređenja terena oko objekta Plavog dvora na Cetinju.

25.01.2011.

Poziv

Poziv br. 01-1/11 za otvoreni postupak javne nabavke Predmet javne nabavke je izrada Glavnih projekata sanacije mostova preko rijeke Lim, po partijama:

25.01.2011.

Plan javnih nabavki za 2011.godinu

U skladu sa čl.27 Zakona o javnim nabavkama (»Sl. list RCG«, br. 46/06) Direkcija javnih radova, shodno usvojenom Zakonu o budžetu Crne Gore (»Sl. list CG«, br. 78/10), donosi : PLAN JAVNE NABAVKE po KAPITALNOM BUDŽETU za 2011.godinu

18.10.2010.

Poziv

P O Z I V br.04-69/10 Predmet javne nabavke su radovi na uređenju terena sa infrastrukturnim priključcima objekta Univerzitetskog centra u Opštini Berane, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom.

15.10.2010.

Poziv

P O Z I V br. 01-68/10 Predmet javne nabavke je izrada studije izvodljivosti za izgradnju transfer stanica za potrebe opština Rožaje, Plav, Andrijevica, Bijelo Polje, Kolašin i Mojkovac, koje će postupak odstranjivanja otpada obavljati u regionalnom centru za tretman otpada u Beranama.