Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

17.08.2012.

Poziv

Predmet nabavke je izrada glavnog projekta i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa infrastrukturnim priključcima u Opštini Žabljak, po principu „projektuj i izgradi“, a sve u skladu sa Urbanističko tehničkim uslovima, Projektnim zadatkom, uslovima za projektovanje i Idejnim projektom.

04.04.2012.

Poziv

P O Z I V broj 04-5/12 na otvoreni postupak javne nabavke Predmet javne nabavke je izvođenje radova na zatravnivanju sanirane površine Jalovišta u Mojkovcu

04.04.2012.

Poziv

P O Z I V broj 01-18/12 na otvoreni postupak javne nabavke Predmet nabavke je po : Partiji 1. Vršenje revizije Idejnih projekata za projekte izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u opštini Berane (74121230-4 usluge obavezne revizije). Partiji 2. Vršenje revizije Idejnih projekata za projekte izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u opštini Plav. (74121230-4 usluge obavezne revizije).

04.04.2012.

Poziv

P O Z I V broj 01-11/12 na otvoreni postupak javne nabavke Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova na izgradnji vrtića u ul. Lenke Jurišević u Opštini Bijelo Polje. (74262000-3 usluge nadzora u građevinarstvu).

04.04.2012.

Poziv

P O Z I V broj 04-12/12 na otvoreni postupak javne nabavke Predmet javne nabavke je izvođenje radova na izgradnji pomoćnog fudbalskog terena u Opštini Kolašin (45212200-8 radovi na izgradnji sportskih objekata, 45212224-2 stadion).

03.11.2011.

Poziv

P O Z I V br .04-122/11 Predmet javne nabavke su radovi na modernizaciji gradskih i prigradskih saobraćanica, u Opštini Bijelo Polje.

03.11.2011.

Poziv

P O Z I V br.04-121/11 na otvoreni postupak javne nabavke Predmet javne nabavke su radovi na modernizaciji lokalnih puteva Opštini Danilovgrad, u dužini 1 km.

03.11.2011.

Poziv

Poziv br.04-120/11 na otvoreni postupak javne nabavke Predmet javne nabavke su radovi na modernizaciji lokalnih puteva Opštini Andrijevica, u dužini 1 km.

03.10.2011.

Poziv

P O Z I V br. 01-113/11 Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora nad radovima na regulaciji korita rijeke Tare kroz Opštinu Kolašin i izgradnja obaloutvrde na potezu Bećova bara- most Babljak.

03.10.2011.

Poziv

P O Z I V br. 04-109/11 Predmet javne nabavke su radovi na rekonstrukciji mosta Nikoljac sa pripadajućim saobraćajnicama u Opštini Bijelo Polje, koje je izvođač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom