Мања слова Већа слова РССПитајте Дирекцију

Дјелокруг рада Дирекције јавних радова

Орган управе у саставу Министарства одрживог развоја и туризма је Дирекција јавних радова.
Дирекција јавних радова врши послове који се односе на: претходне и припремне радове, студије, истражне радове и инвестиционе програме, давање стручне оцјене на документацију за доношење инвестиционих одлука, прибављање рјешења о локацији и урбанистичко-техничким условима за поједине објекте, а у вези са изградњом и реконструкцијом објеката примарне техничке инфраструктуре, објеката државних органа, здравства, образовања, културе и спорта, комплекса и објеката на атрактивним туристичким локацијама и других објеката који су од јавног интереса и чију изградњу финансира држава; израду и техничку контролу техничке документације, прибављање сагласности и одобрења за грађење; јавно оглашавање и спровођење поступка уступања радова; закључивање уговора о грађењу; вршење стручног надзора и контроле квалитета изведених радова уграђених материјала и опреме; технички преглед, пријем изведених радова, прибављање одобрења за употребу објекта; евиденцију, плаћање и контролу финансијског утрошка средстава; као и друге послове који су јој одређени у надлежност.

1. Сектор за припрему инвестиционих пројеката врши послове који укључују све радње у фази припреме инвестиционе изградње како за инвестиције из области примарне и комуналне инфраструктуре, тако и за инвестиције из области високоградње, а укључују прије свега:, израду прединвестиционих и инвестиционих програма и идејног рјешења, израда инвестиционо техничке документације, координација око спроводјења поступка око прибављања одобрења градње објеката; организација и учествовање у изради Пројектних задатака; припрема документације, у дијелу прибављања улазних параметара од стране корисника неопходних за расписивање јавног надметања за израду техничке документације, ревизију техничке документације у складу са Законом, као и избора надзорног органа за контролу и праћење у току извођења радова; контролу тендерске документације и спровођења јавних набавки, извјештавање о одступањима од уобичајених процедура и утврђеним пропустима у контроли БРОП/ ХОС-у, извјештавање о неправилностима, планирање и предлагање радњи за спровођење препорука унутрашње ревизије, осигуравање достављања примјерака извјештаја унутрашње ревизије ХОС-у, израда годишње изјаве о јемству, израда и ажурирање интерног приручника о процедурама за коришћење ИПА средстава, као и активности управљања људским ресурсима у оквиру ИПА ИИИ компоненте.

1.1. Одсјек за припремне послове врши послове који укључују све радње у фази припреме инвестиционе изградње, како за инвестиције из области примарне и комуналне инфраструктуре, тако и за инвестиције из области високоградње а укључују прије свега:, израду прединвестиционих и инвестиционих програма и идејног рјешења, израда инвестиционо техничке документације, координација око спроводјења поступка око прибављања одобрења градње објеката; организација и учествовање у изради Пројектних задатака; припрема документације, у дијелу прибављања улазних параметара од стране корисника неопходних за расписивање јавног надметања за израду техничке документације, ревизију техничке документације у складу са Законом, као и избора надзорног органа за контролу и праћење у току извођења радова.

1.2. Одсјек за осигурање квалитета докумената врши послове који се односе на контролу тендерске документације и спровођења јавних набавки, извјештавање о одступањима од уобичајених процедура и утврђеним пропустима у контроли тијела одговорног за Оперативни програм Руководиоцу оперативне структуре, извјештавање о неправилностима, планирање и предлагање радњи за спровођење препорука унутрашње ревизије, осигуравање достављања примјерака извјештаја унутрашње ревизије Руководиоцу оперативне структуре, израда годишње изјаве о јемству, израда и ажурирање интерног приручника о процедурама за коришћење ИПА средстава, као и активности управљања људским ресурсима у оквиру претприступне подршке ЕУ.

2. Сектор за уговарање и финансирање инвестиционих пројеката врши послове који се односе на реализацију пројеката Дирекције јавних радова, органа у саставу Министарства, а односе се на припрему плана јавних набавки, тендерске документације у процесу јавног надметања, спровођење поступака јавне набавке, закључивање уговора, чување документације, вођење евиденције јавних набавки и припрему извјештаја о спроведеним поступцима јавних набавки и друге одговарајуће послове у складу са прописима.У оквиру послова на реализацији ИИИ ИПА компоненте врше се послови припреме плана јавних набавки и мјесечно усаглашавање плана јавних набавки, спровођење поступка набавке, одабир понуђача; послови закључивања уговора, спровођење уговора и провјера на лицу мјеста , припрема Извјештаја о спровођењу пројеката за потребе припреме дјелова секторских годишњих и коначних извјештаја о спровођењу оперативних програма, објављивање информација о уговору на wебсите-у Дирекције јавних радова и осталих медија, ако је потребно; послове израде предлога Капиталног буџета, на основу достављених листа приоритета од стране локалних управа и потрошачких јединица, дефинише изворе финансирања, послове обезбједјења финансијских средстава; финансијско праћење инвестиционог пројекта, израду ребаланса средстава, реализацију кредитних аранжмана, отплату кредита, израду финансијских извјештаја, водјење рачуноводствених послова, обављање књиговодствених, ликвидаторских и благајничких послова, као и других одговарајућих послова у складу са прописима.У оквиру послова на реализацији ИИИ ИПА компоненте врше се послови провјере рачуна и ситуација да би се утврдило да су пријављени трошкови стварно извршени у складу са примјенљивим правилима, да су производи испоручени, те услуге и радови извршени у складу са уговором, обављање плаћања извођачима, вођење рачуноводствених евиденција, финансијско извјештавање, учешће у обављању провјера на лицу мјеста, припрема информација о процедурама и извршеним провјерама у вези са трошковима у циљу достављања ХОС-у и НАО7НФ, као и послови управљања ризицима, припреме годишњих извјештаја о новчаним токовима, односно плана потребних средстава ЕУ и националних средстава као саставног дилеја буџетског планирања, припрема и подношење захтјева засредства ЕУ Националном фонду, одобравање плаћања уговарачима и тражење поврата средстава од уговарача у случају неправилности, одржавање засебног рачуноводственог/ кодификационог система за ИПА пројекте, уношење података у ИПА рачуноводствени софтвер; комуникације са међународним организацијама и остваривање континуиране сарадње са представницима билатералне сарадње и донаторскихо рганизација приликом спроводјења инфраструктурних пројеката; стручне подршке у вези са активностима које се реализују у оквиру међународних пројеката са међународним и регионалним организацијама; у вези са коришћењем средстава из претприступног програма (ИПА ИИИ); Одсјек обавља и послове везано за ризик менаџмент, управљање неправилностима и управљање људским ресурсима у оквиру ИПА ИИИ компоненте;размјене информација са надлежним државним и медјународним институцијама и организацијама које се тичу имплементације инфраструктурних пројеката; праћења реализације инфраструктурних пројекатафинансираних средствима међународних финансијских, билатералних и донаторских организација;редовне сарадње са Директоратом за државни трезор/НационалнимФондом, Министарства финансија;учешћа приликом израде тендерске документације за ИПА ИИИ компоненту; учешћа у тендерској процедури, процесу уговарања, плаћањима, извјештавању и моноторингу имплементације уговора; организовања припреме и редовног ажурирања интерног Приручника о ИПА процедурама, редовне сарадње и обезбјеђивање неопходних података током фазепрограмирањаса надлежним институцијама запроцес програмирања ЕУ фондова. Врши послове у оквиру Јединице за спровођење пројеката у оквиру Оперативне структуре треће компоненте ИПА програма – Регионални развој.

2.1. Одсјек за уговарање врши послове који се односе на реализацију пројеката Дирекције јавних радова, органа у саставу Министарства, а односе се на припрему плана јавних набавки, тендерске документације у процесу јавног надметања, спровођење поступака јавне набавке, закључивање уговора, чување документације, вођење евиденције јавних набавки и припрему извјештаја о спроведеним поступцима јавних набавки и друге одговарајуће послове у складу са прописима.
У оквиру послова на реализацији претприступне подршке ЕУ врше се послови припреме плана јавних набавки и мјесечно усаглашавање плана јавних набавки, спровођење поступка набавке, одабир понуђача; послови закључивања уговора, спровођење уговора и провјера на лицу мјеста , припрема Извјештаја о спровођењу пројеката за потребе припреме дјелова секторских годишњих и коначних извјештаја о спровођењу стратешких и програмских докумената, објављивање информација о уговору на wебсите-у Дирекције јавних радова и осталих медија ако је потребно.

2.2. Одсјек за финансирање инвестиционих пројеката врши послове израде предлога Капиталног буџета, на основу достављених листа приоритета од стране локалних управа и потрошачких јединица, дефинише изворе финансирања, послове обезбједјења финансијских средстава; финансијско праћење инвестиционог пројекта, израду ребаланса средстава, реализацију кредитних аранжмана, отплату кредита, израду финансијских извјештаја, водјење рачуноводствених послова, обављање књиговодствених, ликвидаторских и благајничких послова, као и других одговарајућих послова у складу са прописима. У оквиру послова на реализацији претприступне подршке ЕУ врше се послови провјере рачуна и ситуација да би се утврдило да су пријављени трошкови стварно извршени у складу са примјенљивим правилима, да су производи испоручени, те услуге и радови извршени у складу са уговором, обављање плаћања извођачима, вођење рачуноводствених евиденција, финансијско извјештавање, учешће у обављању провјера на лицу мјеста, припрема информација о процедурама и извршеним провјерама у вези са трошковима у циљу достављања Руководиоцу оперативне структуре и Националном службенику за овјеравање Националном фонду, као и послови управљања ризицима, припреме годишњих извјештаја о новчаним токовима, односно плана потребних средстава ЕУ и националних средстава као саставног дилеја буџетског планирања, припрема и подношење захтјева засредства ЕУ Националном фонду, одобравање плаћања уговарачима и тражење поврата средстава од уговарача у случају неправилности, одржавање засебног рачуноводственог/ кодификационог система за ИПА пројекте, уношење података у ИПА рачуноводствени софтвер.

2.3. Одсјек за међународну сарадњу и ИПА фондове врши послове: комуникације са међународним организацијама и остваривање континуиране сарадње са представницима билатералне сарадње и донаторских организација приликом спроводјења инфраструктурних пројеката; стручне подршке у вези са активностима које се реализују у оквиру међународних пројеката са међународним и регионалним организацијама; у вези са коришћењем средстава из претприступног програма (ИПА ИИИ); у улози имплементационог тијела одељење врши послове програмирања,имплементације, мониторинга и евалуације; Одсјек обавља и послове везано за ризик менаџмент, управљање неправилностима и управљање људским ресурсима у оквиру претприступне подршке ЕУ; размјене информација са надлежним државним и медјународним институцијама и организацијама које се тичу имплементације инфраструктурних пројеката; праћења реализације инфраструктурних пројеката финансираних средствима међународних финансијских, билатералних и донаторских организација;редовне сарадње са Директоратом за државни трезор/Националним Фондом, Министарства финансија; редовне сарадње и обезбјеђивање неопходних података током фазе програмирања са надлежним институцијама за процес програмирања ЕУ фондова;учешћа приликом израде тендерске документације претприступну подршку ЕУ; учешћа у тендерској процедури, процесу уговарања, плаћањима, извјештавању и моноторингу имплементације уговора; организовања припреме и редовног ажурирања интерног Приручника о ИПА процедурама.

3. Сектор за праћење и контролу квалитета инвестиционих пројеката врши послове који се односе на пружање подршке Одсјеку за припремне послове везано за претходне и припремне радове: студије, истражне радове, прединвестиционе и инвестиционе програме (технички дио), техничку документацију из области високоградње; послови на реализацији инвестиција: давање предлога за доношење инвестиционих одлука, учешће као чланови Комисије у процес јавног надметања; праћење планова и програма, праћење рада у вршењу стручног надзора привредног друштва коме је Дирекција повјерила вршење стручног надзора, овјера ситуација, технички пријем објеката и коначан обрачун за објекте високоградње; учествују у припреми Извјештаја о реализацији пројеката који се достављају Влади Црне Горе и друге одговарајуће послове у складу са прописима. У оквиру послова на реализацији ИИИ ИПА компоненте врше се послови овјере ситуација за објекте високоградње, праћење техничке имплементације Уговора/пројекта на лицу мјеста, припрема података о индикаторима спровођења пројеката за потребе Одсјека за уговарање, технички пријем објеката и коначан обрачун за објекте високоградње; пружање подршке Одсјеку за припремне послове за претходне и припремне радове: студије, истражне радове, прединвестиционе и инвестиционе програме (технички дио), техничку документацију у области примарне инфраструктуре, укључујући комуналну инфраструктуру; реализацију инвестиција: давање предлога за доношење инвестиционих одлука, учешће као чланови Комисије у процес јавног надметања; праћење планова и програма, праћење рада у вршењу стручног надзора привредног друштва коме је Дирекција повјерила вршење стручног надзора, са овјеравањем ситуација, технички пријем објеката и коначан обрачун за објекте примарне и комуналне инфраструктуре, учествују у припреми Извјештаја о реализацији пројеката који се достављају Влади Црне Горе и друге одговарајуће послове у складу са прописима.У оквиру послова на реализацији ИИИ ИПА компоненте врше се послови овјере ситуација за објекте примарне и комуналне инфраструктуре, праћење техничке имплементације Уговора/пројекта на лицу мјеста, припрема података о индикаторима спровођења пројеката за потребе Одсјека за уговарање, технички пријем објеката и коначан обрачун за објекте примарне и комуналне инфраструктуре.

3.1. Одсјек за високоградњу врши послове који се односе на пружање подршке Одсјеку за припремне послове везано за претходне и припремне радове: студије, истражне радове, прединвестиционе и инвестиционе програме (технички дио), техничку документацију из области високоградње; послови на реализацији инвестиција: давање предлога за доношење инвестиционих одлука, учешће као чланови Комисије у процес јавног надметања; праћење планова и програма, праћење рада у вршењу стручног надзора привредног друштва коме је Дирекција повјерила вршење стручног надзора, овјера ситуација, технички пријем објеката и коначан обрачун за објекте високоградње; учествују у припреми Извјештаја о реализацији пројеката који се достављају Влади Црне Гореи друге одговарајуће послове у складу са прописима.
У оквиру послова на реализацији претприступне подршке ЕУ, врше се послови овјере ситуација за објекте високоградње, праћење техничке имплементације Уговора/пројекта на лицу мјеста, припрема података о индикаторима спровођења пројеката за потребе Одсјека за уговарање, технички пријем објеката и коначан обрачун за објекте високоградње.

3.2. Одсјек за примарну и комуналну инфраструктуру врши послове који се односе на пружање подршке Одсјеку за припремне послове за претходне и припремне радове: студије, истражне радове, прединвестиционе и инвестиционе програме (технички дио), техничку документацију у области примарне инфраструктуре, укључујући комуналну инфраструктуру; реализацију инвестиција: давање предлога за доношење инвестиционих одлука, учешће као чланови Комисије у процес јавног надметања; праћење планова и програма, праћење рада у вршењу стручног надзора привредног друштва коме је Дирекција повјерила вршење стручног надзора, са овјеравањем ситуација, технички пријем објеката и коначан обрачун за објекте примарне и комуналне инфраструктуре, учествују у припреми Извјештаја о реализацији пројеката који се достављају Влади Црне Гореи друге одговарајуће послове у складу са прописима. У оквиру послова на реализацији претприступне подршке ЕУ, врше се послови овјере ситуација за објекте примарне и комуналне инфраструктуре, праћење техничке имплементације Уговора/пројекта на лицу мјеста, припрема података о индикаторима спровођења пројеката за потребе Одсјека за уговарање, технички пријем објеката и коначан обрачун за објекте примарне и комуналне инфраструктуре.